آهک هیدراته با بهترین قیمت از شرکت آروشا: کیفیت بی‌نظیر با هزینه مناسب

4.9
(31)

فروش آهک هیدراته با تضمین کیفیت و قیمت های رقابتی توجه بسیاری از صنعتگران را به خود جلب می نماید چرا که این ترکیب کاربرد های بسیار زیادی دارد و برای تولید محصولات مختلف مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد؛ اصلی ترین کاربرد آهک هیدراته در صنعت ساخت و ساز دیده می‌ شود که با هدف پی ریزی و مستحکم سازی زیر ساخت های ساختمان ها مورد بهره‌ برداری واقع می شود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

فروش آهک هیدراته

ساختار و تولید آهک هیدراته

آهک هیدراته در واقع یک ترکیب پودری سفید رنگ است که با داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مخصوص به خود و با ph تقریباً قلیایی در بین صنعتگران مورد استفاده قرار می گیرد؛ برای فرآوری آهک هیدراته و مشخص کردن ویژگی ها و تضمین کیفیت این محصولات در آخرین مرحله تولیدی، ابتدا باید سنگ های آهکی از وجود ناخالصی های مختلف پاکسازی شود و این کار باید حتماً از طریق پخت در کوره های آهک پزی به روش های سنتی و صنعتی انجام پذیرد.

در مرحله بعد آبدار کردن آهک خالص که به معنی هیدراته کردن این محصولات است مورد توجه قرار گرفته و در نهایت محصول تولید شده با نام تجاری آهک مرده و آهک شفته به بازار عرضه می گردند؛ البته فرایند های راحت تری نیز برای انجام این مرحله وجود دارد و آن این است که تولیدکنندگان می‌ توانند به صورت مستقیم بر روی آهک خالص آب بریزند، این روش با آنکه آسانی و راحتی خود را دارد و با قیمت های ارزان تری هم انجام می‌ شود ولی کیفیت تولید آهک هیدراته را در مقایسه با روش قبل کاهش می دهد زیرا آهک علاقه بسیار زیادی به جذب گاز دی اکسید کربن موجود در محیط دارد و با انجام این فرایند بخشی از محصول به کلسیم کربنات تبدیل شده و در نهایت درجه خلوص آهک تولید شده کاهش می یابد.

نام تجاری و موارد مصرف کربنات کلسیم و انواع آهک ها

عنوان موارد مصرف نام تجاری و علمی
کربنات کلسیم صنایـع رنـگ سـازی، صنایـع PVC ، تولیـد شیشـه، تولیـد خمیردنـدان، خـوراک دام و طیـور، صنایـع کاشـی و سـرامیک، تولیـد بتونـه رنـگ، صنایـع چسـب سـازی، تولیـد پـودر سـنگ، راه سـازی و ریـل سـازی، فونداسـیون سـاختمان سـنگ آهـک * سـنگ آهـک خـام * کلسـیت * سـنگ آهـک کلسـینه نشـده * سـنگ آهـک پختـه نشـده * نمـک کلسـیم اسـید کربونیـک * آراگونیـت *کربنـات کلسـیم معدنـی*GCC سـنگ آهـک پـر کننـده
آهک زنده کلوخه صنایـع آهـن و فـولاد، صنایـع ذوب و ریختـه گـری، تولیـد آهـن اسـفنجی،تولید آجرهـای ماسـه آهکـی، تولیـد کاربیـد کلسـیم، تولیـد کربنـات سـدیم، تصفیـه خانـه هـای پسـاب شـهری و صنعتـی، تصفیـه خانـه هـای آب آشـامیدنی، تولیـدقنـد و شـکر آهــک * آهــک کلوخــه * آهــک زنــده * آهــک آب ندیــده * آهــک شــیمیایی * اکســید کلســیم * آهــک نشــکفته * آهــک ســوخته * مونوکســید کلســیم * ســنگ آهــک کلســینه شــده * ســنگ آهــک پختــه شــده * آهــک کلســینه *آهـک پختـه * آهـک دانـه بنـدی شـده * آهـک بادامـی * آهـک صنعتـی* آهـک فـولاد
آهک زنده پودری تولیــد بلــوک هــای ســبک AAC ،تولیــد قنــد و شــکر، مرغــداری هــا، اســتخرهای پــرورش ماهــی، مــات بنایــی، تولیــد کاغـذ، تثبیـت خـاک، تولیـد کودهـای فسـفاته و نیتراتـه، ضدعفونـی کـردن فضاهـای بـاز و سربسـته، تنظیـم pH ، تولیـدکربنـات سـدیم، تصفیـه خانـه هـای پسـاب شـهری و صنعتـی، تصفیـه خانـه هـای آب آشـامیدنی، حـذف ناخالصـی هـایمحلـول، تولیـد گرمـای انفجـاری. آهـک * آهـک پـودری * آهـک زنـده * آهـک آب ندیـده * آهـک شـیمیایی * اکسـید کلسـیم * آهـک نشـکفته * آهـک سـوخته * مونوکسـید کلسـیم * سـنگ آهـک کلسـینه شـده * سـنگ آهـک پختـه شـده * آهـک کلسـینه *آهـک زنـده ریزدانـه * آهـک زنـده شـکری * آهـک زنـده گرانولـی
آهک هیدراته صنایــع تغلیــظ و فــرآوری مــس، تولیــد و فــرآوری ســرب و روی، تولیــد آلومینیــم، تولیــد کنــاف هــای گچــی، تولیــد پرکلریـن، اسـتحصال طلـا و نقـره، تولیـد آسـفالت، چـرم سـازی، تولیـد پودرهـای بهداشـتی و آرایشـی، تولیـد گریـس،تصفیــه آب آشــامیدنی پســابها و زبالــه هــا، تولیــد ترکیبــات شــیمیایی کلســیم دار، تولیــد لاســتیک آهــک آبدیــده * آهــک شــیمیایی * هیدروکســید کلســیم * دی هیدروکســید کلســیم * هیــدرات کلســیم *آهــک * شــیر آهــک * دوغــاب آهــک * آهــک صنعتی*آهــک شــکفته * آهــک مــرده * آهــک آبــدار

روش دیگری نیز برای تولید آهک هیدراته در بین صنعتگران مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد که در این روش دستگاه های مخصوصی طراحی و مورد استفاده واقع می شوند؛ دستگاه های مخصوص در این خطوط تولیدی با نام تجاری سیستم های هیدراسیون شناخته شده اند و نحوه عملکرد فرایند های تولیدی به این صورت است که آهک های پخته شده در یک محیط بسته به کمک بخار آب جوش وارد فرآیند هیدراته شدن می شوند و استفاده از سیستم هیدراسیون برای تولید این محصولات باعث می گردد که میزان کمتری ناخالصی وارد پروسه تولید شده و کیفیت محصولات تولید شده بسیار بالاتر از روش قبل می باشد.

خلوص آهک هیدراته تولید شده در این فرآیند ها معمولاً بین ۹۲ و ۹۵ درصد اعلام می گردد و این ترکیبات برای استفاده در کلیه صنایع، مشخصات لازم را دارند؛ جالب است بدانید مشکل اصلی که برای استفاده از این فرآیند تولیدی دامن گیر صنعتگران و تولیدکنندگان شده است بحث آلودگی هوا و معلق شدن ذرات خطرناک در هوا می باشد چرا که خروجی کوره های تولیدی این محصولات به نوعی است که ذرات معلق را به هوا وارد می کنند در بحث بسته بندی کردن این محصولات هم گرد و غبار زیادی تولید می شود.

مشکل عمده دیگر در بحث تولید این محصولات این است که انرژی بسیار زیادی در کوره های آهک پزی مصرف می گردد، البته نوع مشعل بهره برداری شده در این روش ها نیز در این میان تاثیر بسیار زیادی دارد.

خریدآهک هیدراته

با در نظر گرفتن ساختار متنوع و روش های تولیدی متعددی که برای فرآوری آهک هیدراته در نظر گرفته می‌ شود ایده آل ترین روش برای خرید این محصولات مراجعه به شرکت ها و کارخانه هایی است که به تضمین کیفیت محصولات خود می‌ پردازند چرا که خریدی بی‌ کیفیت می‌ تواند برای خطوط تولیدی محصولات مختلف مشکلات و خسارت‌ هایی را به وجود آورد.

مهمترین نکته در خرید آهک هیدراته توجه به شکل ظاهری، نوع بسته بندی و مشخصات ثبت شده این محصولات در برگه آنالیز آزمایشگاهی می باشد؛ معمولاً آهک هیدراته که دارای مش بندی و اندازه ذرات بسیار ریزی است در بسته بندی های به خصوصی ارائه می گردد و خریداران می توانند با در نظر گرفتن همین مورد، خرید بهترین محصولات را تجربه کنند.

البته این نکته نیز قابل ذکر است که تمامی شرکت های عرضه کننده این محصولات آنالیز آزمایشگاهی را در اختیار مصرف کنندگان خود قرار نمی دهند و خریداران باید به این مورد تاکید بسیار زیادی داشته و حتماً آنالیز شیمیایی را از فروشندگان دریافت نمایند.

شما مشتریان گرامی برای تجربه یک خرید موفقیت آمیز در این زمینه می توانید با مشاورین شرکت آروشا پودر ارتباط برقرار نمایید؛ این مجموعه تولید کننده در سال‌ های اخیر جزو بهترین شرکت ها بوده و توانسته به جلب توجه و رضایتمندی متقاضیان بسیار زیادی برسد.

در مجموعه آروشا پودر قیمت خرید آهک هیدراته در قیاس با دیگر رقبا مناسب تر اعلام می گردد و خریداران برای اطلاع از صحت این ادعا می توانند لیست قیمت محصولات عرضه شده در این مجموعه را در اختیار بگیرند.

نظرسنجی واحد فروش:

آیا با کاهش قیمت محصولات شرکت موافق هستید؟ (از 1 تا 5 امتیاز دهید)

میانگین نظر موافقین: 4.9 / 5. تعداد موافقین: 31

هنوز کسی نظر نداده. نظرت رو بگو

جدیدترین اخبار سایت